เพลง มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผล
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.1)
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.2)
     -   ใบตอบรับเงินทุนของเยาวชน (เอกสารน้อมเกล้า 3.2)
ระดับอุดมศึกษา
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.1)
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.2)
     -   ใบตอบรับเงินทุนของเยาวชน (เอกสารน้อมเกล้า 3.2)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลและใบตอบรับเงินทุนของสามเณร(พระภิกษุ)
     -  เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.5
     -  เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.6
     -  ใบตอบรับเงินทุนของสามเณร (เอกสารน้อมเกล้า 3.5)
 

 ตัวอย่างการเขียนจดหมายขอบคุณ

 คำชี้แจงเรื่อง ทุนการศึกษา

 ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล
 
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

สำหรับอ่านเอกสาร

สำหรับชมภาพ / เสียง
 
 
 


 


     มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆ
ทั่วประเทศ   เริ่มต้นด้วยจำนวน  ๒๕๒๕  คน  ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตน เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด
รักษาเอกราช วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต     ชื่อ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน มีความหมายว่า ประชาชนทุกคนที่เห็นความสำคัญ
ของการให้การศึกษา และการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์
และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรา  ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น
และพัฒนาประเทศชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน     มูลนิธิฯ  นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของประชาชนชาวไทย  ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
ที่ระลึกถึงพระคุณ และคุณงามความดีของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษที่ได้รักษาเอกราช
และความมั่นคงของประเทศไว้ให้ชาวไทย  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความภูมิใจในเอกราชประชาธิปไตย
ของประเทศตลอดมานี้  จึงเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเยาวชนที่ยากไร
และประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตภาพของตน จนสามารถพิทักษ์รักษา
ประเทศชาติสืบต่อไปได้

 
 
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๗๓๙๑-๔ โทรสารต่อ ๑๐๑,๑๑๕ 
E-mail : ruamchit_normklao@hotmail.com