เพลง มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผล
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.1)
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.2)
     -   ใบตอบรับเงินทุนของเยาวชน (เอกสารน้อมเกล้า 3.2)
ระดับอุดมศึกษา
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.1)
     -   แบบรายงานผลการเรียน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.2)
     -   ใบตอบรับเงินทุนของเยาวชน (เอกสารน้อมเกล้า 3.2)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลและใบตอบรับเงินทุนของสามเณร(พระภิกษุ)
     -  เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.5
     -  เอกสารน้อมเกล้าฯ 2.6
     -  ใบตอบรับเงินทุนของสามเณร (เอกสารน้อมเกล้า 3.5)
 

 ตัวอย่างการเขียนจดหมายขอบคุณ

 คำชี้แจงเรื่อง ทุนการศึกษา

 ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล
 
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

สำหรับอ่านเอกสาร

สำหรับชมภาพ / เสียง
 
 
 


 


1. โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.1 รายละเอียด โครงการ อ.อุดมศึกษาฯ ปี 66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1.2 แบบกรอกข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดปี 66 ดาวน์โหลดเอกสาร

2. โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
2.1 แบบกรอกประวัติเข้ารับการคัดเลือกแบบที่ 1 (ประเภทความพิการทางการเห็น / การได้ยินหรือสื่อความหมาย / การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
ดาวน์โหลดเอกสาร
2.2 แบบกรอกประวัติเข้ารับการคัดเลือกแบบที่ 2 (ประเภทความพิการทางสติปัญญา / การเรียนรู้ / จิตใจหรือพฤติกรรม / บุคคลออทิสติก)
ดาวน์โหลดเอกสาร

3. โครงการยกย่องเกียรติคุณ ครู ในสถานศึกษาที่ มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ
3.1 รายละเอียดโครงการยกย่องเกียรติคุณ ครู และ เจ้าหน้าที่ฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3.2 แบบกรอกประวัติฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 
 
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๗๓๙๑-๔ โทรสารต่อ ๑๐๑,๑๑๕ 
E-mail : ruamchit_normklao@hotmail.com